Algemene privacyverklaring

KT Hand in Hand vzw (KBO BE0464.175.682) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KT Hand in Hand vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KT Hand in Hand vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: KT Hand in Hand vzw, t.a.v. Michaël Delaet, Beigemsesteenweg 286, 1852 Beigem – of via e-mail aan info@handinhand.be.


Welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door KT Hand in Hand vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op volgende rechtsgronden:

 • De correcte verwerking van reservatieaanvragen louter voor onze eigen toneelproducties. Wij beroepen ons hiervoor op een onderlinge overeenkomst;
 • Het versturen van uitnodigingen, louter voor onze eigen toneelproducties en evenementen, naar degenen die in het verleden reeds uitnodigingen ontvingen en/of een toneelvoorstelling bijwoonden. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Als lokale socio-culturele vereniging die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk is het cruciaal om voldoende publiek opnieuw aan te kunnen spreken voor een volgende toneelvoorstelling. Een toneelproductie brengt immers aanzienlijke kosten met zich mee (huur van zaal en repetitieruimte, decor, attributen, kostuums, techniek, regie, auteursrechten, publiciteit,…). De toename van het sociaal netwerken via digitale media noopt dat ook uitnodigingen meer en meer via digitale media moeten worden verstuurd;
 • Verzekering van de aangesloten leden bij OPENDOEK vzw;
 • Financiële en boekhoudkundige verwerking. Voor leveranciers, vrijwillgers en andere personen die op een of andere manier deelnemen aan een financiële transactie kunnen wij tevens bankgegevens opslaan en verwerken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, taal, geboortedatum, geslacht, telefoon- en/of gsm-nummer;
 • Enkel waar verdere financiële interactie plaatsvindt, kunnen extra gegevens nodig zijn zoals bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, IBAN rekeningnummer en BIC code.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. KT Hand in Hand vzw zal nooit gevoelige gegevens verzamelen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van het ledenportaal;
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

KT Hand in Hand vzw gebruikt MailChimp als marketingautomatiseringsplatform. Het Privacybeleid van MailChimp kan u hier raadplegen.


Minderjarig

KT Hand in Hand vzw verwerkt enkel en alleen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming gegeven is door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Gegevens van minderjarigen worden specifiek verwerkt in het kader van onze jeugdwerking ‘Hand in Hand Jeugd'.


Bewaartermijn

KT Hand in Hand vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het is in de sector van de theaterkunsten niet ongewoon dat personen de beoefening stopzetten om ze dan na een aantal jaren terug op te nemen. Hierdoor is het aangewezen dat KT Hand in Hand vzw de persoonsgegevens bewaart voor een termijn van 15 jaar na het laatste gebruik.
Het e-mailadres kan nog wel in onze MailChimp-adressenlijst voorkomen zolang de persoon zich zelf niet uitschrijft. Deze mogelijkheid wordt geboden bij iedere e-mail die naar de mailinglijst wordt verstuurd.


Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens KT Hand in Hand vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers te contacteren. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft natuurlijk ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijziging privacyverklaring

KT Hand in Hand vzw kan zijn privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. Dit is de eerste versie van de privacyverklaring.